Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

FOKUS MEDIA FINLAND OY:N YLEISET KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Fokus Media Finland Oy:n (”Fokus Media”) verkkopalveluihin (”Palvelu”). Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

Palvelu

Palvelun toimittaminen. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn Palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Fokus Media ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Fokus Medialla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Palvelun käyttö. Saat Palveluun näiden ehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Vastaat Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Et saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Fokus Medialle.

Rekisteröityminen. Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä luotu tunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle. Olet vastuussa kaikesta tunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos tunnus katoaa tai joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, sinun on ilmoitettava asiasta viipymättä Fokus Median asiakaspalveluun.

Palveluun pääsyn estäminen. Fokus Medialla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Fokus Mediaa taikka on muutoin näiden ehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Fokus Media voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää pääsyn Palveluun.

Maksulliset palvelut. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat maksuttomia. Palvelu saattaa sisältää myös maksullisia osia. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Maksullisiin palveluihin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Fokus Median yleisiä tilausehtoja, jotka luettavissa täällä: tilausehdot@fokusmedia.fi

Oikeudet

Fokus Median materiaali. Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Fokus Medialla tai sen sopimuskumppaneilla. Sinulla ei ole oikeutta ilman Fokus Medialta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiasi sisältöjä muutoin kuin näiden ehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa.

Käyttäjien materiaali. Fokus Medialla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelupalstat) lähettämääsi aineistoa. Fokus Media ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka olet Fokus Medialle toimittanut.

Keskustelupalstat

Kirjoittajan vastuu viesteistä. Palvelu voi sisältää keskustelupalstan, jossa voit keskustella joko omalla nimelläsi tai valitsemallasi nimimerkillä. Fokus Media ei vastaa keskusteluissa esitetyistä mielipiteistä. Jokainen keskustelija on rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa omien viestiensä sisällöstä.

Keskustelusääntöjen noudattaminen. Vastaat siitä, että julkaisemasi viestit ovat hyvän tavan mukaisia ja laillisia. Lisäksi sinun tulee noudattaa seuraavia keskusteluun liittyviä sääntöjä:

  • Kirjoita asiaa ja pysy aiheessa: Kirjoita, kun sinulla on asiaa, kun haluat nostattaa keskustelun tärkeänä pitämästäsi, kiinnostavasta aiheesta, kun haluat kommentoida toisten mielipiteitä tai kun haluat vastata toisten keskustelijoiden esittämiin kysymyksiin. Älä avaa uutta ketjua, jos aiheesta on saman juuri käyty keskustelua toisessa ketjussa.
  • Noudata lakia: Kaikki rikollinen, rasistinen ja seksistinen sekä kansanryhmää vastaan kiihottava kirjoittelu on kiellettyä.
  • Muista käytöstavat: Älä provosoi tai trollaa tahallasi. Toisen nimimerkin kaikenlainen nimittely ja tarkoituksellinen loukkaaminen on kielletty. Älä HUUDA, tivaa, kiroile, jankuta taikka häiriköi. Älä ilakoi toisten onnettomuuksilla, vastoinkäymisillä tai sairauksilla. Kun olet eri mieltä, kirjoita asiasta, älä mene henkilöön.
  • Mainosta muualla: Keskustelupalstan sisältönä ei saa esittää kaupallisia mainoksia tai julkaista minkäänlaisia ostetaan/myydään ilmoituksia.
  • Kunnioita tekijänoikeuksia: Artikkeleiden kopioiminen palstalle kokonaisina, ilman lähdettä ja ilman omia kommentteja on tekijänoikeusrikkomus. Mitä tahansa tekstiä lainaatkin, muista aina kertoa mistä se on peräisin. Jos uskot kokonaisen artikkelin kiinnostavan laita viestiisi linkki suoraan alkuperäiseen lähteeseen. Kun lainaat tekstiä, osoita selvästi mikä viestistäsi on lainattua ja mikä omaa tekstiä esimerkiksi lainausmerkkejä käyttämällä.
  • Ilmoita oikeat henkilötiedot: On kiellettyä esiintyä toisena käyttäjänä tai antaa keskustelupalstalle rekisteröityessä toisen henkilön tietoja tai luovuttaa toisen henkilön yhteystietoja.
  • Sopimaton materiaali ja aiheet: Keskustelupalstalla ei saa esittää väkivaltaa sisältävää kuvamateriaalia taikka esittää pornografista sisältö, pyytää rahaa tai lahjoitusta, julkaista omia tai muiden henkilökohtaisia tietoja taikka muutoin julkaista materiaalia, joka katsotaan sopimattomaksi tai hyvän tavan vastaiseksi ottaen huomioon esimerkiksi ko. keskustelupalstan käyttäjien keskimääräinen ikä.

Ilmoitus asiattomista viesteistä. Keskusteluja moderoidaan pääsääntöisesti jälkikäteen. Voit ilmoittaa asiattomasta viestistä käyttämästäsi palvelusta riippuen seuraavilla sähköposteilla: moderointi.overdrive@fokusmedia.fimoderointi.pelit@fokusmedia.fi

Viestien ja/tai keskustelijoiden poistaminen. Fokus Medialla on oikeus poistaa viestejä tai viestiketjuja keskustelupalstalta, kun käyttäjä rikkoo edellä mainittuja sääntöjä taikka sillä on muutoin perusteltu syy toimenpiteeseen. Ylläpito voi poistaa keskustelupalstalta sääntöjä rikkoneen nimimerkin tilapäisesti tai kokonaan. Fokus Medialla on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa keskustelijan henkilötietoja tai lähetettyyn viestiin liittyviä tunnistetietoja viranomaisille.

Reklamaatiot ja vastuut

Käyttäjän vastuu toimittamastaan sisällöstä. Vastaat Palveluun toimittamastasi tai sen kautta muille käyttäjille ja jakamastasi materiaalista ja siitä, ettei em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia taikka ole näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista. Sitoudut korvaamaan Fokus Medialle tai kolmannelle tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Mikäli toimitat Palveluun kuva- tai videomateriaalia, vastaat siitä, että sinulla on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämääsi materiaaliin eli olet itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämäsi materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet sinulle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa. Vakuutat myös, että et ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Kuvattavien suostumus: Sinulla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Fokus Media voi hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Sinun tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus.

Materiaalin julkaisu ja poistaminen: Fokus Medialla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Palveluun toimittamaasi materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

Fokus Median vastuu Palvelusta ja sisällöstä. Fokus Media vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. Fokus Media ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Fokus Media ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Fokus Media ei vastaa välillisistä vahingoista taikka vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Edellä kuvattu ei kuitenkaan rajoita sinulle pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia.

Reklamaatiot. Vahingonkorvausta on vaadittava Fokus Medialta kuukauden kuluessa siitä, kun havaitsit tai sinun olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Fokus Median vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään vahingon kohteena olevasta maksullisesta Palvelusta vahingon ajalta maksamasi maksun määrään.

Muutokset

Muutokset Palveluun. Fokus Media pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Fokus Medialla on oikeus muuttaa tai poistaa esimerkiksi Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta ja palveluaikoja.

Hintojen muutokset ja Palvelun päättäminen. Voimme muuttaa maksullisen Palvelun hintaa, esimerkiksi mikäli Palvelun tuotantokustannukset nousevat tai laskevat, taikka hintojen muutostarve perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen. Voimme myös päättää Palvelun tai maksullisen Palvelun kokonaan tai osittain, mikäli siihen on perusteltu syy. Hinnanmuutos tulee kuluvan voimaan seuraavan laskutusjakson alusta lukien tai siitä ilmoitetaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Voit aina irtisanoa tilauksesi muutoksen voimaantulohetkeen ilmoittamalla siitä Fokus Medialle. Mikäli lopetamme maksullisen Palvelun tarjoamisen, sitoudumme palauttamaan määrän, joka vastaa jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen Palveluun kohdistuvaa käyttöoikeuttasi. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää viisi (5) euroa ja, että ilmoitat Fokus Medialle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot. Lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen perustuvat hinnankorotukset voidaan kuitenkin huomioida jo niiden voimaantulosta lähtien.

Ehtojen muutokset. Kehitämme toimintaamme ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti, minkä vuoksi meidän voi olla tarpeen muuttaa näitä ehtoja. Ilmoitamme olennaisista ehtojen muutoksista ennen niiden voimaantuloa Palvelussa tai muulla sähköisellä tai kirjallisella parhaaksi katsomallamme tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

Muut ehdot

Tietosuoja. Käsittelemme henkilötietojasi ja käytämme kumppaneidemme evästeitä Fokus Median tietosuojaselosteen ja evästekäytännön mukaisesti, jotka on luettavissa osoitteessa: https://www.fokusmedia.fi/rekisteriseloste/ ja https://www.fokusmedia.fi/evastekaytannot/

Linkit toisiin palveluihin. Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Sopimuksen ja käyttöoikeuden siirto. Sinulla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Fokus Median etukäteistä kirjallista suostumusta. Fokus Medialla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Palvelussa.

Sovellettava laki. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt.

Erimielisyyksien ratkaiseminen. Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluin. Erimielisyydet, joita emme saa ratkaistuiksi sovinnollisesti neuvottelemalla, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Voit vaihtoehtoisesti myös nostaa kanteen kotipaikkasi perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa. Kuluttajana sinulla on myös mahdollisuus viedä erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan sinun tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Yhteystiedot. Voit olla yhteydessä kaikissa tilaukseesi liittyvissä asioissa asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme yhteystiedot saat osoitteesta: https://www.fokusmedia.fi/asiakaspalvelu/

Fokus Media Finland Oy
Y-tunnus: 3157774-2
Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki
asiakaspalvelu@fokusmedia.fi

Viimeisin päivitys 5.12.2022.